Zijn smart cities ook veilige steden?

1426
Smart security

Het begrip ‘smart city’ wordt wereldwijd gebruikt door steden die technologie inzetten met het oog op een betere beheersing van het verkeer, de elektriciteitsvoorziening of het beheer van andere nutsfuncties, maar ook die digitale hulpmiddelen gebruiken om het leven van burgers aangenamer te maken. Het aantal zelfbenoemde ‘smart cities’ is dan ook zeer groot.

Elke gemeente, ook een kleinere, kan ervoor kiezen om op een veelheid van terreinen digitale hulpmiddelen in te zetten. Of ze zich dan ook ‘smart’ wil noemen is een kwestie van marketing. In mijn vorige post heb ik hulpmiddelen op het gebied van mobiliteit behandeld. 

Deze keer is veiligheid aan de beurt. Ik baseer me daarbij eveneens op een zeer recent rapport van McKinsey Global Institute (juni 2018), getiteld Smart Cities: Digital solutions for a more livable future[1]

Ook nu vormt het overzicht van digitale hulpmiddelen op het gebied van veiligheid uit dit rapport het vertrekpunt.

Security 
Body-worn cameras: Wearable audio, video, or photographic recording systems, typically used by police officers to record incidents and police operations. 

Crowd management: Technology to monitor and, where necessary, direct crowds to ensure safety.  

Data-driven building inspections: The use of data and analytics to focus inspections on buildings with the greatest potential risks (for example, prioritizing commercial buildings for fire code inspections and homes for lead inspections).  

Disaster early-warning systems: Technology designed to predict and mitigate the effects of natural disasters such as hurricanes, earthquakes, floods, and wildfires.  

Emergency response optimization: The use of analytics and technology to optimize emergency response call processing and field operations, such as the strategic deployment of emergency vehicles.  

Gunshot detection: Acoustic surveillance technology that incorporates audio sensors to detect, locate, and alert police agencies to gunfire incidents in real time.  

Home security systems: Security systems that monitor homes and alert users, emergency response services, or both to unusual activity.  

Personal alert applications: Applications that respond to emergencies by alerting emergency response services, loved ones, or both. Devices (such as personal safety wearables, car crash detectors, and fall alert systems) may transmit location and voice data.  

Predictive policing: The use of big data and analytics (including social media monitoring) to predict where and when crimes are likely to happen with greater precision. These systems are used to deploy police patrols and target prevention efforts.  

Real-time crime mapping: Technology used by law enforcement agencies to map, visualize, and analyze crime incident patterns. Information and intelligence gathering serves as a management tool for allocating resources effectively and creating accountability among officers.  

Smart surveillance: Intelligent monitoring to detect anomalies based on visual feeds including facial recognition, smart closed-circuit TVs, and license plate recognition. Bron: McKinsey Global InstituteSmart Cities: Digital solutions for a more livable future (juni 2018)

Veiligheid is een begrip dat vele kanten heeft. Behalve aan misdaadbestrijding, systemen die waarschuwen voor naderend natuurgeweld, is er ook de stimulering van veiligheid op straat en in huis. Misdaad heeft ook te maken met sociale tegenstellingen, armoede en huisvesting. Beleid dat de oorzaken van al deze vormen van onveiligheid aanpakt, is daarom van meer fundamentele betekenis dan de bestrijding van de effecten, waarop de hierboven genoemde systemen overwegend zijn gericht. In dit licht moet de bijdrage van smart cities aan het ontstaan van veilige steden dan ook worden bezien.

Digitale middelen om criminaliteit aan te pakken omvatten drie terreinen: Voorspellen en voorkomen van incidenten, bekorten van de tijd die verloopt voordat hulpverlenende instanties aanwezig zijn en helpen oplossen van misdaden. De meeste misdaden laten een ‘digitale voetafdruk’ achter. Hulpmiddelen als bewakingsbeelden, gezichtsherkenning, digitale forensische gegevens en geavanceerde gegevensuitwisseling helpen bij een snelle reconstructie van deze voetafdruk. ‘Realtime’ in kaart brengen van misdaden, zoeken naar en anticiperen op patronen die uit deze gegevens af te leiden zijn, blijken een welkome steun voor politiespeurwerk te zijn. De mobiele app CrimeRadar brengt actuele gevarenzones in kaart en daarmee plekken die het publiek beter kan vermijden.

De omgang met deze middelen en met name de inzet van kunstmatige intelligentie moet zorgvuldig en gewetensvol gebeuren. Het is bekend dat kunstmatige intelligentie tot bias kan leiden en er makkelijk toe bijdraagt dat bepaalde groepen en buurten worden gecriminaliseerd. 

Dubai werkt aan een plan om binnen een decennium elke straat of wijk uit te rusten met een digitaal (onbemand) politiebureau, waar burgers terecht kunnen voor minstens 60 diensten. De hoop is dat inwoners op deze manier sneller aangifte doen en uiteraard ook om de administratieve lasten te verminderen. Het onderstaande filmpje toont het eerste digitale bureau in actie. 

In mijn vorige post, waarin digitale hulpmiddelen op het gebied van mobiliteit aan de orde kwamen, verwees ik al naar het onderzoek van McKinsey naar de mate waarin bovenstaande maatregelen in een 50-tal grote steden worden toegepast. McKinsey is ook nagegaan hoe het met de maatregelen zit op het gebied van veiligheid. Onderstaande figuur toont het resultaat van dit onderzoek (Smart City, pagina 85). Het zijn Rio de Janeiro, Mexico City, New York City, San Francisco en Los Angeles die in dit opzicht vooroplopen. Uit onderstaand oberzicht blijkt overduidelijk dat de invoering van digitale middelen om misdaad te bestrijden elders nog in de kinderschoenen staat. Opvallend is dat technische hulpmiddelen om de inzet van hulpverleners te versnellen, in slechts zeven steden zijn uitgerold.

Mckinsey Global Institute analysis

Een conclusie uit het voorafgaande is dat het gebruik van digitale hulpmiddelen om de veiligheid te verbeteren wereldwijd achterblijft. Belangrijker is misschien nog de aanwijzing dat politieorganisaties wereldwijd onvoldoende tijd (kunnen) besteden aan innovatie en vernieuwing. Ook als het om de invoering gaat van nieuwe technieken die elders hun waarde hebben bewezen. 

Menige stad die zich erop laat voorstaan ‘smart’ te zijn, is dat zeker niet is als het om misdaadbestrijding en -preventie gaat.

Deze blog is exclusief geschreven door Herman van den Bosch voor Smartcity.nl


[1]https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/capital%20projects%20and%20infrastructure/our%20insights/smart%20cities%20digital%20solutions%20for%20a%20more%20livable%20future/mgi-smart-cities-full-report.ashx